Hotărârile Consiliului Local

Data emiteriiConținut
Privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public și privat al comunei Viisoara, judetul Cluj, inscris in Monitorul Oficial, Anexa nr. 79 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Viisoara cu modificarile si completarile ulterioare.
privind aprobarea cuantumului cotizatiei lunare pentru sustinerea activitatilor ASOCIAŢIEI “ POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEŞ-PAZIA”.
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 30.06.2022.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2022.
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Documentul de Poziţie încheiat la data de 28.07.2010 de către membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj pentru stabilirea modului de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj.
Privind acordarea dreptului de folosință si acces pe proprietatea public a comunei Viisoara în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comuinicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora,către RCS&RDS S.A. asupra unor terenuri de comuna Viisoara, judetul Cluj.
privind acordarea de sumei de 5.400 lei de la bugetul local al comunei Viisoara, Parohiei ortodoxe Viisoara II.
privind acordarea de sumei de 15.300 lei de la bugetul local al comunei Viisoara, Asociației Corul Mixt ”Arvalanyhaj”
privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul:”REALIZARE STATII DE INCARCARE PENTRU AUTOVEHICULE ELECTRICE, IN COMUNA VIISOARA, JUDETUL CLUJ.
privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul:”REALIZARE STATII DE INCARCARE PENTRU AUTOVEHICULE ELECTRICE, IN COMUNA VIISOARA, JUDETUL CLUJ.
privind aprobarea contractului de asociere comunei Viisoara în vederea constituirii Regiei Autonome „Ocolul Silvic Soimul Aries”, constituirea Regiei Autonome “Ocolul Silvic Soimul Aries” în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităţilor administrativ-teritoriale: Comuna Aiton, Comuna Baciu, Comuna Ceanu Mare, Comuna Ciurila, Comuna Luna, Comuna Mihai Viteazu, Comuna Moldovenesti, Comuna Papiu Ilarian, Comuna Petrestii de Jos, Comuna Sandulesti, Comuna Sanger, Comuna Taureni, Comuna Tritenii de Jos, Municipiul Turda, Comuna Tureni, Comuna Valea Larga, Comuna Zau de Campie şi aprobarea Regulamentului activităţii de administrare a pădurilor în regim silvic.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022
Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului
“ÎNFIINȚARE PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA VIIȘOARA, SAT URCA, JUD. CLUJ”
Privind aprobarea programului de masuri pentru îmbunatatirea activitatii de gospodarire a comunei Viisoara,judetul Cluj pentru anul 2022.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2022
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023 la nivelul comunei Viisoara
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 31.03.2022.
pentru modificarea H.C.L. nr. 4/4.02.2022 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Viisoara,judetul Cluj,in principalele domenii de activitate.
Privind aprobarea documentatiei cadastrale intocmita pentru dezmembrarea imobilului inscris in nr.CF 50927, nr. cad. 50927 în suprafata de 4.698 mp.
Privind nominalizarea de către Consiliul local al comunei Viisoara a doi consilieri locali care vor avea calitatera de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a perfoprmantelor profesionale ale secretarului general al comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 31.12.2021
Privind aprobarea Strategiei locale pentru accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice si a planului de implementare a strategiei pentru accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice.
privind acordarea de sumei de 2.800 lei de la bugetul local al comunei Viisoara, Asociației Aranyosegerbegy Magyar Kozossegi Haz Kulturalis Egyesulet .
Privind modificarea si completaresa H.C.L. nr. 42/5.10.2021 pentru aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „ Modernizare infrastructura rutiera in localitatile Viisoara si Urca, comuna Viisoara”.
de modificare si completare a HCL nr. 43/22.10.2021 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 21/16.04.2021 de stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022 la nivelul comunei Viisoara
Privind reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2022 / 2023 pe raza comunei Viisoara, judetul Cluj.
privind aprobarea cuantumului cotizatiei lunare pentru sustinerea activitatilor ASOCIAŢIEI “ POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEŞ-PAZIA”.
Privind aprobarea achizitionării de servicii juridice de consultanță, de asistentă și/sau de reprezentare în dosarul civ. Nr. 5188/328/2020 a comunei Viisoara/Primăria comunei Viisoara/Consiliul local al comunei Viisoara7
Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2022
Privind aprobarea achizitionării de servicii juridice de consultanță, de asistentă și/sau de reprezentare în dosarul civ. Nr. 7574/328/2021 a comunei Viisoara/Primăria comunei Viisoara/Consiliul local al comunei Viisoara.
pentru modificarea H.C.L. nr. 28/16.11.2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Viisoara,judetul Cluj,in principalele domenii de activitate.
Privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe din patrimonial primăriei comunei Viisoara, județul Cluj.
Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2021
Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar de la finele anului 2021

Data emiteriiConținut
Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru 2021
Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, lista 2021
Privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Vălean Dumitru, ales pe lista de candidați PNL și declararea ca vacant a locului deținut de acesta
Pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la împlinire a prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
Privind aprobarea planului urbanistic de detaliu - construire casă de locuit unifamilală
Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, lista de investiții pentru 2021
Privind organizarea evenimentului - Nunta de Aur 2021 -
Privind stabilirea modului de întocmire și ținerea la zi a Registrului Agricol al comunei Viișoara
Privind emiterea Avizului de principiu al Consiliului local, în calitate de administrator al domeniului public pentru - Reactualizarea PUG și Regulamentul local de urbanism -
Privind aprobarea execuției bugetare al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Viișoara la 30.09.2021
Privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza comunei Viișoara cu Asociația Amicii Noștrii pentru Protecția Animalelor
Privind acordarea de finanțare nerambursabilă, de la bugetul local al comunei Viișoara, Asociației AMKHKE
Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, lista de investiții pentru 2021
Privind stabilirea cuantumului bursei școlare a anului școlar 2021/2022
Privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre care se înaintează Consiliului Local al comunei Viișoara
Privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local al comunei Viișoara către Biserica Baptistă Viișoara
Privind modificarea și completarea HCL nr.21/16.04.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022 la nivelul comunei Viișoara
Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții - Modernizare infrastructură rutieră în localitățile Viișoara și Urca -
Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, lista de investiții pentru 2021
Privind aprobarea tarifului de sortare, operare TMB RADP Cluj-Napoca, transfer și depozitare a deșeurilor la CMID
Privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în județul Cluj - lotul 2
Privind constatarea încetării de drept, prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Bucur Florin Simion, ales pe lista de candidați PSD și declararea ca vacant a locului deținut de acesta
Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, lista de investiții pentru 2021
Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții - Modernizare infrastructură rutieră în comuna Viișoara -
Privind aprobarea vânzării prin negociere directă către societatea DEE România
Privind aprobarea planului de analiză de risc la siguranța fizică
Privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local al comunei Viișoara către Parohia Ortodoxă Înălțarea Domnului Turda
Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță în dosarul civ. nr. 4490/328/2017
Privind acordarea unui sprijin financiar d-rei Tasnadi Nora în vederea participării la concursul X-factor
Privind acordarea sumei de 7.500 de lei din bugetul local asociației AMKHKE
Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, lista de investiții 2021
Privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local
Privind aprobarea transferului contractului de concesiune a d-nului Mătieș Viorel
Privind aprobarea transferului contractului de concesiune încheiat între Primăria Viișoara și Quant Medica Life
Privind aprobarea asocierii comunei Viișoara în vederea constituirii Regiei Autonome -Ocolul Silvic Șoimul Arieș-
Privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Viișoara și al Consiliului Local
Privind aprobarea execuției bugetare al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Viișoara la 31.03.2021
Privind aprobarea programului de măsuri pentru îmbunătățirea activității de gospodărire a comunei
Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 la nivelul comunei
Privind stabilirea cuantumului bursei școlare pentru semestrul II al anului școlar 2020/2021
Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli, lista de investiții pentru 2021
Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în dosarul civ. Nr. 2838/328/2014
Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în dosarul civ. Nr. 1898/328/2014
Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în dosarul civ. Nr. 2847/328/2018
Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în dosarul civ. Nr. 2355/328/2017
Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în dosarul civ. Nr. 2945/328/2020
Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în dosarul civ. Nr. 4143/328/2019
Privind aprobarea lucrărilor care se execută pe domeniul public al comunei Viișoara, pentru lucrarea Rețea fixă de telecomunicații FTTH Orange 
Privind aprobarea execuției bugetare al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Viișoara la 31.12.2020
Privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Viișoara, județul Cluj, pentru anul 2021
Privind aprobarea Planului de evacuare în situații de urgență la nivelul comunei Viișoara, județul Cluj, pentru anul 2021
Privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe din patrimoniul primăriei comunei Viișoara, județul Cluj
Privind aprobarea cuantumului cotizației lunare pentru susținerea activităților Asociației Polul Agro-Zootehnic-Industrial Arieș-Pazia
Privind aprobarea prelungirii valabilității Plan Urbanistic General al Comunei Viișoara cu Regulamentul local de urbanism aferent acestuia
Privind reorganizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021/2022 pe raza comunei Viișoara, județul Cluj
Pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, lista de investiții pentru 2020
Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar de la finele anului 2020
Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2020

 Data emiteriiConţinut
 
HCL 2020

Privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor
Privind desemnarea reprezentantului comunei în A.G.A.
Cu privire la aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarimarului comunei Viișoara
Privind aprobarea Regulamenului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Viișoara
Privind organizarea Evenimentului Nunta de Aur 2020
Privind acordarea de finanțare nerambursabilă, de la bugetul local, Asociației AMKHKE
Privind aprobarea execuției bugetare al bugetului de venituri și cheltuieli
Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, lista de investiții pentru anul 2020
Cu privire la alegerea Viceprimarului comunei Viișoara
Privind organizarea Comisiilor de Specialitate a Consiliului Local al comunei în principalele domenii de activitate
Privind alegerea comisiei de validare și numărare a voturilor
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2020
Privind aprobarea achizitionării de servicii juridice de consultanță, de asistentă și/sau de reprezentare de către comuna Viisoara/Primăria comunei Viisoara/Consiliul local al comunei Viisoara, pentru promovarea unor acțiuni,apărări sau căi de atac.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2020
Privind punerea la dispozitia proiectului ”Sistem informational pentru managementul integrat al apelor – etapa II ”dezvoltat de către Administratia Națională ”Apele Romane” a terenului pentru constructia/ extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia.
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 30.06.2020
Privind aprobarea vanzarii prin negociere direct către SDEE Transilvania Nord a echipamentelor energetice din lucrarea de investitie ”Extindere retea de distributie în localitatea Urca, comuna Viisoara, judetul Cluj.”
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ” Targ expozitional de animale și piață expozitională” comuna Viisoara ,judetul Cluj.
Privind aprobarea preluării în proprietatea publică a comunei Viisoara a unor bunuri de natura activelor fixe.
Privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul local al comunei Viisoara , unităţilor de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al comunei Viisoara, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural
Privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Viisoara.
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 31.12.2019
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 31.03.2020
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2020
Privind aprobarea Statutului comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 la nivelul comunei Viisoara
Privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind aprobarea programului de masuri pentru imbunatatirea activitatii de gospodarire a comunei Viisoara,judetul Cluj pentru anul 2020.
Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiilor din blocul de locuinte situat in Viisoara nr. 1210.
Privind aprobarea finanțării Asociatiei „ Aranyosegerbegy Magyar Kozossegi Haz Kulturalis Egyesulet ” Viişoara, comuna Viişoara Judetul Cluj
Privind aprobarea concesionării unui spatiu din cadrul Dispensarului uman Viisoara nr.1.
Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 7/16.03.2018 privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta proprii din bugetul local.
Privind aprobarea finanțării Asociatiei Sportive „Victoria” Viişoara, comuna Viişoara Judetul Cluj
Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2020
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar de la finele anului 2019

 Data emiteriiConţinut
 
HCL 2019
Privind acordarea unui ajutor de urgență familiilor din blocul de locuințe situat în Viișoara nr.1210
Privind aprobarea achiziționării imbilului, teren în suprafața de 1310 mp, identificat prin CF nr.52471 Viișoara
Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, lista de investiții pentru 2019
Privind aprobarea cuantumului cotizației lunare pentru susținerea activităților Asociației Polul Agro-Zootehnic-Industrial Arieș Plaza
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Modernizare Infrastrucură rutieră în localitatea Viișoara și Urca
Privind scutirea de plata impozitului și taxei locale, datorat bugetului local de domnul Dr. Szopod Bella - cabinet medical
Privind reorganizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020/2021 pe raza comunei Viișoara
Privind organizarea evenimentului Nunta de Aur 2019
Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli , lista de investiții pentru 2019
Cu privire la aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei
Privind aprobarea planului urbanistic de detaliu - Costruire Locuință Unifamilială, împrejurimi teren, racorduri și branșamente la unități
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Modernizare străzi în localitatea Viișoara
Pentru închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni proprietatea privată a comunei
Privind aprobarea încheierii contractului de asociere între comuna Viișoara și Asociația Sportivă Victoria Viișoara
Privind aprobarea execuției bugetare al bugetului de venituri și cheltuieli
Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli , lista de investiții pentru 2019
Cu privire la implementarea proiectului Achiziție echipamente pentru dezvoltarea infrastructurii TIC în comună
Privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de Administrație al Școlii Gimnaziale Viișoara
Prividn aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, lista de investiții pentru 2019
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire Casă Unifamilială, împrejurimi teren și branșamente utilități
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2019
Privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare targ expozitional de animale și piață expozițională în comuna Viisoara, județul Cluj”.
Privind aprobarea investiției ”Extindere retea distributie gaze naturale”, zona I.A.S.Viisoara, comuna Viisoara, judetul Cluj.
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 30.06.2019
Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viisoara, judetul Cluj, inscris in Monitorul Oficial, Anexa nr. 79 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Viisoara cu modificarile si completarile ulterioare
pentru aprobarea unor modificări la documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”
Privind aprobarea alocarii sumei de 8.700 lei din bugetul local in vederea organizarii unei excursii scolare.
Privind aprobarea deplasării delegatiei comunei Viisoara la SAINT- CALAIS-FRANTA în perioada 10.07.2019 – 15.07.2019
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare străzi în localitatea Viisoara, județul Cluj”.
privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în vederea realizarii demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale,în conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019.
CU PRIVIRE LA INSTITUIREA RESTRICŢIEI DE TONAJ PE DRUMUL JUDEŢEAN DJ 150 VIISOARA – CÎMPIA – TURZII ŞI RESTRICŢIE DE VITEZĂ LA 30 km/h ÎN LOCALITATEA VIISOARA.
privind Implementarea proiectului „Achizitie utilaj – tractor- și echipamente pentru dotarea serviciului public local de gospodărire comunală Viisoara, judetul Cluj”.
privnd Inființarea Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală la nivelul comunei Viișoara.
Pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 27 din 28/09/2018, privind aprobarea inființării Asociației Sportive”Victoria” Viisoara.
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 31.03.2019
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 la nivelul comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind aprobarea programului de masuri pentru îmbunatatirea activitatii de gospodarire a comunei Viisoara,judetul Cluj pentru anul 2019.
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 31.12.2018
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare infrastructură rutiera în localitatile Viisoara și Urca, comuna Viisoara, județul Cluj”.
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare străzi în localitatea Viisoara, județul Cluj”.
Privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare targ expozitional de animale și piață expozițională în comuna Viisoara, județul Cluj”.
Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2019
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici reactualizati la data de 01.03.2019 pentru obiectivul de investitii „Construire scoala- corp II in satul Viisoara, nr.1152, comuna Viisoara, judetul Cluj
Privind aprobarea cheltuielilor neeligibile din bugetul local pentru investitia”Construire scoala – corp II in satul Viisoara nr. 1152,comuna Viisoara, judetul Cluj”pentru care se solicita finantare prin P.N.D.L.
Privind stabilirea unor taxe speciale pentru utilizarea Terenului de sport artificial din satul Urca, comuna Viisoara, judetul Cluj.
pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”
Privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public și privat al comunei Viisoara, judetul Cluj, inscris in Monitorul Oficial, Anexa nr. 79 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Viisoara cu modificarile si completarile ulterioare
Privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Coloji Maria
privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 2/2019 pentru aprobarea utilizarii excedentului bugetar de la finele anului 2018
Privind aprobarea modificarilor tehnice si financiare aferente proiectului „ Modernizare strazi in localitatile Viisoara si Urca, Comuna Viisoara, Judetul Cluj”, conform dispozitilor de santier nr. 1/ 29.05.2018, nr. 2/ 29.07.2018 si nr. 3/ 20.09.2018
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar de la finele anului 2018
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2018

 Data emiteriiConţinut
 
HCL 2018
Privind reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2019 / 2020 pe raza comunei Viisoara, judetul Cluj.
privind aprobarea contributiei comunei Viisoara pentru lucrarile de investitii “Investitii si dotari pentru imbunatatirea capacitatii de operare a Companiei de Apa Aries Turda”
privind aprobarea prelungirii valabilității Plan Urbanistic General al Comunei VIISOARA cu Regulamentul local de urbanism aferent acestuia
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 13.12.2018
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2018
privind aprobarea cuantumului cotizatiei lunare pentru sustinerea activitatilor ASOCIAŢIEI “ POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEŞ-PAZIA”
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2018
Privind alocarea sumei de 18.000 lei – cheltuieli materiale pentru evenimentul “Nunta de Aur 2018” comuna Viisoara,judetul Cluj.
Privind aprobarea ameliorarii prin împădurire a terenurilor degradate apartinand comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2018
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 30.09.2018
Privind aprobarea infiinţării Asociaţiei Sportive „Victoria” Viişoara
privind infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fara stapan
al comunei Viisoara , judetul Cluj.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2018
Privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru delegarea serviciului de colectare și transport al deșeurilor în judetul Cluj.
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 30.06.2018
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2018
Privind aprobarea planului de evacuare a populatiei si a unor categorii de bunuri materiale in cazul producerii unor dezastre.
Privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului Bloc de locuinte colectiv , situat in comuna Viisoara, nr. 551, inscris in CF nr. 51276, nr.cad.51276, proprietatea comunei Viișoara.
Privind aprobarea documentatiei cadastrale intocmita pentru dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.51548, nr. top.51548 in suprafata de 749.480 mp.
Privind aprobarea alocarii sumei de 8.250 lei din bugetul local in vederea organizarii unei excursii scolare.
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 31.03.2018
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA S+P+M
Privind aprobarea programului de masuri pentru inbunatatirea activitatii de gospodarire a comunei Viisoara,judetul Cluj pentru anul 2018.
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Construire Retea Subterana de Fibră Optică pentru Furnizare Servicii de Comunicații Electronice,tronson Cluj – Napoca – Tg.Mures,UAT Viisoara .
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 la nivelul comunei Viisoara
Privind reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2018 / 2019 pe raza comunei Viisoara, judetul Cluj.
Pentru aprobarea unor masuri privind ducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001,privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
privind implementarea proiectului „MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE IN COMUNA VIISOARA, JUDETUL CLUJ”
Privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viisoara, judetul Cluj, inscris in Monitorul Oficial, Anexa nr. 79 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Viisoara cu modificarile si completarile ulterioare
Privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta proprii din bugetul local.
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 31.12.2017
Privind casarea mijlocului fix numit”Remiză benzinărie Targ Viisoara “
Pentru modificarea si completarea H.C.L. 45 / 19.12.2017, privind impozitele si taxelor locale pe anul 2018
HCL 3 din 16.02.2018Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2018
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar de la finele anului 2017
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2017

 Data emiteriiConţinut
 
HCL 2017
HCL 42 din 19.12.2017
HCL 37 din 28.11.2017
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli
Al comunei Viisoara la 30.09.2017
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2017
Privind aprobarea documentatiei cadastrale intocmita pentru dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.50901, nr. top.50901 in suprafata de 36.569 mp.
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, IMPREJMUIRE,RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA, IMPREJMUIRE TEREN,AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI.
Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Viisoara, judetul Cluj.
privind aprobarea planului tarifar actualizat pentru aria de operare a Companiei de Apa Aries S.A. pentru perioada 2017-2023
privind punerea la dispozitia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada 2014-2020” a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
privind aprobarea contributiei comunei Viisoara pentru lucrarile de investitii
aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020
Privind instituirea taxei speciale pentru salubrizare in comuna Viisoara, judetul Cluj.
Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli
Al comunei Viisoara la 31.06.2017
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli,lista de investitii pentru 2017
privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Viișoara
Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viisoara,judetul Cluj, inscris in Monitorul Oficiul, anexa nr. 79 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viisoara cu modificarile si completarile ulterioare.
prvind implementarea proiectului „MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE IN COMUNA VIISOARA, JUDETUL CLUJ”
privind aprobarea Studiului de fezabilitate „MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE IN COMUNA VIISOARA, JUDETUL CLUJ”
Regulamentului local privind implicarea (informarea şi
consultarea) publicului în etapele de elaborare sau revizuire a planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
Privind aprobarea programului de masuri pentru Inbunatatirea activitatii de gospodarire a comunei Viisoara,judetul Cluj pentru anul 2017.
Privind aprobarea alocarii sumei de 23.000 lei din bugetul local in vederea organizarii unei excursii scolare.
privind aprobarea transformarii unor posturi
din statul de functii si organigrama comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind aprobarea executarii lucrarilor de investitii « Modernizare drumuri de exploatatie agricola din comuna Viisoara, judetul Cluj « , pe domeniul public al comunei Viisoara.
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Centru de Interactiune om – animal, adapost pentru animale comunitare, localitatea Viisoara, F.N., judetul Cluj
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu INFIINTARE ATELIER AUTO CU DESTINATIOA SPALATORIE SI VULCANIZARE IN LOCALITATEA VIISOARA, JUDETUL CLUJ
Privind aprobarea executiei bugetarede venituri si cheltuieli al comunei Viisoara pe anul 2016
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului din venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 31.03.2017
Privind aprobarea realizarii investitiei “Inlocuirea conductelor de gaze naturaleexistente din otel cu conducte din polietilena de inalta densitate, SDR11, in montaj subteran, localitatea Viisoara, judetul Cluj”
Privind aprobarea cheltuielilor neeligibile din bugetul local pentru investitia “Construire scoala – corp II in satul Viisoara nr 1152, comuna Viisoara, judetul Cluj”pentru care se solicita finantare prin P.N.D.L.
Privind aprobarea cuantumului cotizatiei lunare pentru sustinerea activitatilor ASOCIAŢIEI “ POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEŞ-PAZIA”,
Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2017
Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei doamnei Lengyel Ana - Codruta
Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei doamnei Gaspar Irina
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici reactualizati la data de 01.01.2017 pentru obiectivul de investitii " construire scoala - corp II in satul Viisoara, nr 1152, comuna Viisoara, judetul Cluj"
Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului ”Amenajare Targ Expozitional de Animale si Piata Expozitionala , in comuna Visoara, judetul Cluj”.
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar de la finele anului 2016
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2016.

 Data emiteriiConţinut
 
HCL 2016
Privind reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2017 / 2018 pe raza comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind casarea mijlocului fix numit”Grup social “Consiliul local comuna Viisoara.
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 12.12. 2016.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru 2016, lista de investitii
de completarea H.C.L. nr. 29/19.05.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
Privind modificarea si actualizarea tarifului practicate de catre SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA pentru colectare, transport si depozitare pentru persoane fizice, respectiv pentru persoane juridice.
Privind alocarea sumei de 10.000 lei – cheltuieli materiale pentru evenimentul “Nunta de Aur 2016” comuna Viisoara,judetul Cluj.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli,lista de investitii pentru 2016.
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-AMENAJARE TARG EXPOZITIONAL DE ANIMALE SI PIATA EXPOZITIONALA IN LOCALITATEA VIISOARA, COMUNA VIISOARA, JUDETUL CLUJ.
Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind stabilirea unor taxe speciale pentru folosinta capelei mortuare din satul Urca.
Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 15/21.03.2003
Privind aprobarea plafonului minim al obligatiilor fiscale restante datorate de catre debitorii persoane fizice si juridice ce vor fi publicate pe pagina de internet a Primariei comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la 30.09. 2016.
privind aprobarea cantitatii de apa uzata evacuata de consumatorii casnici in reteaua publica de canalizare a comunei Viisoara, judetul Cluj.
privind aprobarea schimbarii adresei pentru sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " Apa Văii Arieşului " de pe Turda, str. Bogata nr. 1, pe Turda, str. Axente Sever nr. 2.
privind aderarea comunelor Iara si Moldovenesti alaturi de ceilalti membri asociati in cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " Apa Văii Arieşului "
privind retragerea comunei Ceanu Mare din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " Apa Văii Arieşului "
privind aprobarea Actului Constitutiv cadru si Statutului cadru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " Apa Văii Arieşului " conform HG 855 din 2008
Privind aprobarea realizarii proiectului “ Modernizare drumuri de exploatatie agricola din comuna Viisoara, judetul Cluj.”.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli,lista de investitii pentru 2016.
Privind stabilirea unor taxe speciale pentru efectuarea de lucrari de intretinere trotuare, drum, santuri si rigole din dreptul gospodariilor populatiei.
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara la trim. II 2016.
Privind mandatarea domnului Roman Ioan- primarul comunei Viisoara,sa reprezinte Consiliul Local al comunei Viisoara la sedinta organizata in vederea desemnarii reprezentantilor consiliilor locale in Consiliul pentru Dezvoltarea Regionala a Regiunii de Dezvoltare Nord – Vest
privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020, a bunurilor imobile pentru constructia/ extinderea / reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli,lista de investitii pentru 2016.
Privind aprobarea participării la licitatie publica deschisa pentru cumpararea imobilului – teren si constructie,situate in intravilnul localitatii Viisoara, nr. 584, nr. CF 50300.
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT
privind desemnarea reprezentantului COMUNEI VIISOARA în cadrul Adunării Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj
Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, pentru 2016
Privind organizarea comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate
Privind alegerea viceprimarului comunei Viisoara, judetul Cluj
Privind alegerea presedintelui de sedinta
Privind constituirea consiliului local al comunei Viisoara, judet Cluj
Privind validarea alegerii consiliului local al comunei Viisoara, judet Cluj
Privind alegerea comisiei de numarare si validare a voturilor
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei doamnei Varga Magdalena.
Privind aprobarea programului de masuri pentru inbunatatirea activitatii de gospodarire a comunei Viisoara,judetul Cluj pentru anul 2016.
Privind aprobarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice de pe raza comunei Viisoara
Privind aprobarea cheltuielilor neeligibile din bugetul local pentru investitia”Construire scoala – corp II in satul Viisoara nr. 1152,comuna Viisoara, judetul Cluj”pentru care se solicita finantare prin P.N.D.L.
Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului”CONSTRUIRE SCOALA - corp II, in satul Viisoara nr. 1152,comuna Visoara, judetul Cluj”
Privind casarea mijlocului fix numit”Casa de locuit”, Viisoara nr. 505.
Privind aprobarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice de pe raza comunei Viisoara
Privind aprobarea Regulamentului pentru reglementarea si controlul actiunilor de strangere de fonduri de pe teritoriul comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind stabilirea unor taxe speciale pentru eliberare extras din planul parcelar si furnizare schita punere in posesie.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, pentru 2016
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara pe anul 2015.
Privind includerea in domeniul privat al comunei a terenului in suprafata de 5.564 mp.
Privind stabilirea unor taxe speciale pentru utilizarea aparaturii din dotarea bazei sportive Viisoara, comuna Viisoara, judetul Cluj.
Privind aprobarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice de pe raza comunei Viisoara
privind aprobarea unor măsuri de functionare a Asociaciei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2016.
privind stimularea participării în învătământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, pentru 2016
Privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al comunei
Viisoara, judetul Cluj.
privind aprobarea cuantumului cotizatiei lunare pentru sustinerea activitatilor ASOCIAŢIEI “ POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEŞ-PAZIA”,
Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2016
Privind aprobarea amplasarii cablului subteran pe domeniul public al comunei Viisoara, pentru realizarea investitiei »Retea de Fibra Optica Aeriana si Subterana pentru Servicii de Telecomunicatii in comuna Viisoara »
Privind aprobarea cheltuielilor neeligibile din bugetul local pentru investitia”Construire scoala – corp II in satul Viisoara nr. 1152,comuna Viisoara, judetul Cluj”pentru care se solicita finantare prin P.N.D.L.
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar de la finele anului 2015
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de
dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2015

 Data emiteriiConţinut
 
HCL 2015
Privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
al Comunei VIISOARA, judetul Cluj, aprobarea organigramei si numarul de personal al Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2015
Privind reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2016 / 2017 pe raza comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind revocarea H.C.L. nr. 52/6.11.2015
Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Berar Liviu, consilier local in Consiliul Local al comunei Viisoara,ca urmare a demisiei si declararea ca vacant a locului de consilier al domnului Berar Liviu.
privind aprobarea reorganizarii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
privind desemnare sef serviciu voluntar pentru
Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei doamnei Ciortea Anamaria
Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Tasnadi Istvan
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2015
Privind aprobarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice de pe raza comunei Viisoara
Privind aprobarea cheltuielilor neeligibile din bugetul local pentru investitia”Construire scoala – corp II in satul Viisoara nr. 1152,comuna Viisoara, judetul Cluj”pentru care se solicita finantare prin P.N.D.L.
Pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 7/21.01.2011, - inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre primaria comunei Viisoara si Asociata Eco Assist.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2015
Privind revocarea H.C.L. nr. 23/29.05.2015.
Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului”CONSTRUIRE SCOALA - corp II, in satul Viisoara nr. 1152,comuna Visoara, judetul Cluj”
privind implementarea proiectului „Modernizare străzi în localitătile Viisoara si Urca, comuna Viisoara, judetul Cluj”
privind implementarea proiectului „Modernizare străzi în localitătile Viisoara si Urca, comuna Viisoara, judetul Cluj”
privind aprobarea Organigramei, Statului de functii ,la nivelul comunei Viisoara,jud.Cluj,potrivit preevderilor OUG nr. 63/2010
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-CONSTRUIRE.
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-CONSTRUIRE.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, lista de investitii pentru 2015
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-CONSTRUIRE.
Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Bisioc Martin
Privind aprobarea documentatiei cadastrale intocmita pentru dezmembrarea imobilului inscris in CF nr. 51055, nr. cadastral 51055-C1, in suprafata de 1703 mp.
Privind aprobarea majorarii salariilor personalului angajat in cadrul primariei comunei Viisoara,judetul Cluj.
Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind aprobarea transferului contractului de concesiune Nr.10 /1.08.2005 a d-nului ARONCUTEAN NICOLAE.
Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Viisoara, judetul Cluj.
Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Danciu Ludovic
Privind aprobarea alocarii sumei de 6.000 lei din bugetul local in vederea organizarii unei excursii scolare.
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-CONSTRUIRE.
Privind aprobarea inchirierii mijlocului de transport”autobasculanta DAF”
Privind aprobarea inchirierii fara licitatie publica a imobilului “ Punct medical ” situat in localitatea Viisoara nr. 1152.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru 2015
Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Canta Geza
Privind darea in folosinta a suprafetei de 324 mp. drum de acces a proprietatii domnilor Suller Francisc si sotia Sara.
privind numirea unui reprezetant în Adunarea Generală a Acţionarilor
S.C. COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A.
privind aprobarea reactualizării Comisiei Comunitare Consultative privind
Protecţia Drepturilor Copilului
Privind aprobarea cumpararii imobilului ,casa de locuit cu terenul aferent, situat in comuna Viisoara nr. 505.
privind aprobarea remuneraţiei reprezentantului comunei Viisoara , în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-CONSTRUIRE.
Privind aprobarea programului de masuri pentru Inbunatatirea activitatii de gospodarire a comunei Viisoara,judetul Cluj pentru anul 2015.
Pentru aprobarea unor masuri privind ducerea la indeplinire a prevederilor legii 416/2001, privind venitul minim garantat.
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-CONSTRUIRE.
Privind aprobarea planului de aparare si acoperire a riscurilor al comunei Viisoara.
privind numirea unui reprezetant în Adunarea Generală a Asociatiei
„MURESUL 2005”
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli
Al comunei Viisoara pe anul 2014.
Privind aprobarea planului de evacuare a populatiei si a unor categorii de bunuri materiale in cazul producerii unor dezastre.
Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei doamnei Ciortea Anamaria
Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei doamnei Kazak Aurelia.
Privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare.
privind aprobarea Organigramei, Statului de functii ,la nivelul comunei Viisoara,jud.Cluj,potrivit preevderilor OUG nr. 63/2010
privind aprobarea   contributiei comunei Viisoara pentru  lucrarile  de investitii “Investitii si dotari pentru imbunatatirea capacitatii de operare a Companiei de Apa Aries Turda”
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Investitii si dotari pentru imbunatatirea capacitatii de operare a Companiei de Apa Aries Turda” 
privind aprobarea unor măsuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2015
Privind aprobarea  bugetului local pentru  2015 - anexa buget 2015
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar de la finele anului 2014.
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2014

 Data emiteriiConţinut
 
HCL 2014
Privind darea in folosinta gratuita a “Retelei Electrice de  alimentare cu energie electrica a consumatorilor casnici  din localitatea Viisoara , zona Zurcumba”,comuna Viisoara,judetul Cluj.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local  de venituri si cheltuieli  pentru 2014
Privind reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2015/2016 pe raza comunei Viisoara,judetul Cluj.
Privind alocarea sumei de 4.000 lei pentru procurare microcipuri NG642 pentru cainii cu stapan  din comuna.
Privind aprobarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice de pe raza comunei Viisoara
Privind  aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO – METROPOLITAN Cluj” si mandatarea domnului primar pentru  a semna modificarea si completarea acestor acte.
Privind  desemnarea domnului Roman Ioan – primar sa reprezinte comuna in dosarul Civ.Nr.1357/328/2011.
Privind angajamentul autoritatii publice locale de a nu va adera la un alt parteneriat.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local  de venituri si cheltuieli  pentru 2014
Privind aprobarea continutului Acordului de Parteneriat intre primaria comunei Viisoara si Asociata OvidiuRo
privind aprobarea  cuantumului cotizatiei  lunare pentru sustinerea activitatilor  ASOCIAŢIEI “ POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEŞ-PAZIA”,
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara  la 30.09.2014
Privind  aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO – METROPOLITAN Cluj” si mandatarea domnului primar pentru  a semna modificarea si completarea acestor acte.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local  de venituri si cheltuieli  si a listei de investitii  pentru 2014
Privind acordarea unui ajutor de urgenta  familiei doamnei Somlea Mihaela Cristina
Privind acordarea unui ajutor de urgenta  familiei doamnului FURCA IONEL.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local  de venituri si cheltuieli  si a listei de investitii  pentru 2014
privind obligativitatea locuitorilor comunei Viisoara de a se racorda la reteaua de canalizare a comunei
Privind aprobarea devierii si suspendarii vechiului traseu a drumului de hotar din zona ‘Lint” satul Urca.
privind participarea  comunei Viisoara,   în calitate de membru fondator, la constituirea ASOCIAŢIEI SUSTINEM  SANATATEA PE  ,, VALEA ARIEŞULUI,,  şi aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului asociaţiei
Privind casarea mijlocului fix numit”Ceas  electronic cu harta si termometru “
Privind aprobarea rectificarii bugetului local  de venituri si cheltuieli  si a listei de investitii  pentru 2014
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-CONSTRUIRE
Privind casarea mijlocului fix numit”Casa familiala”, Viisoara nr. 507.
Privind acordarea unui ajutor de urgenta d-mnului TUSA VASILE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015.
Privind darea in administrare pe termen limitat catre cultele religioase a terenului proprietate publica a comunei Viisoara cu destinatia cimitir uman situate in localitatile Urca si Viisoara.
prin care se ia act de  incetare a mandatului consilierului local COROVEI RADU MIRCEA si  vacantarea  mandatului de  consilier local
Privind   modificarea si completarea H.C.L. nr. 12/28.03.2014.privind probarea concesionarii fara licitatie publica a imobilului “teren” situat in localitatea Viisoara nr. fn.
privind Regulamentul de Salubrizare si mandatarea d-lui. Roman Ioan pentru a vota în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj
privind Studiul de oportunitate pentru fundamentarea soluţiei optime de delegare a serviciului de colectare şi transport al deşeurilor în judeţul Cluj si mandatarea d-lui Roman Ioan  pentru a vota în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj
Privind aderarea Comunei Viisoara la Asociatia ’’ Grup de Actiune Locala Poarta Apusenilor’’-asociatie in curs de constituire
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare si mandatarea d-lui. Roman Ioan  pentru a vota în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj
privind aprobarea primirii de  noi membri in cadrul Asociatiei deDezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului
Privind aprobarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice de pe raza comunei Viisoara
Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a comunei Viisoara,judetul Cluj  pe perioada 2014 – 2020
Privind aprobarea programului de masuri pentru inbunatatirea activitatii de gospodarire a comunei Viisoara judetul Cluj pentru anul 2014.
Privind modificarea si completarea HCL 5/28.02.2013 privind aprobarea programului de pasunat pentru pasunile din comuna Viisoara, judetul Cluj.
Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a imobilului “teren” situat in localitatea Viisoara nr. fn
Privind aprobarea rectificarii bugetului local  de venituri si cheltuieli  pentru 2014
Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a imobilului “teren” situat in localitatea Viisoara nr. fn
Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara  pe anul 2013.
Privind aprobarea rectificarii bugetului local  de venituri si cheltuieli  pentru 2014
Privind darea in folosinta gratuita a imobilului situat  in Viisoara nr. 1152
Privind acordarea unui ajutor de urgenta  familiei doamnei HORGA MARIA
Privind aprobarea cuprinderii in  domeniul public al comunei Viisoara ,a imobilului “Gradinita cu program prelungit” cu teren aferent,   situat in localitatea Viisoara nr. 1151A, comuna Viisoara, judetul Cluj.
Privind constituirea “Grupului de Iniţiativă pentru dezvoltarea comunităţii de romi din Comuna Viisoara“ şi  aprobarea Acordului de colaborare cu acesta în vederea accesării în vederea realizării proiectului „Infiintarea Centrului Educational Comunitar pentru Romi in comuna VIISOARA,  judetul Cluj”  pentru care se solicită finanţare nerambursabilă la Fondul  Român de Dezvoltare  Socială  (FRDS),  în cadrul Programului RO10 Copii  şi  tineri  aflaţi  în  situaţii  de  risc  şi  Iniţiative  locale  şi  regionale  pentru  reducerea inegalităţilor  naţionale  şi  promovarea  incluziunii  sociale,  finanţat  prin  intermediul  Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014
Privind aprobarea programelor prioritare Pentru finantare in anul 2014.

Privind acordarea unui ajutor de urgenta  familiei doamnei Contea Catalina Anca
Privind aprobarea  bugetului local pentru  2014
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2013
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar de la finele anului 2013

 Data emiteriiConţinut
 
HCL 2013
Privind reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2014/2015 pe raza com. Viisoara  jud. Cluj
Privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj,pentru anul 2014
Privind modificarea si completarea HCL 28/20.05.2013 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2014
Privind interzicerea adapostirii cainilor pe raza com Viisoara in adaposturi altele dacat cele care au destinatia ~Adapost pentru caini~
Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui Moldovan Gheorghe
Privind aprobarea transferului contractului de concesiune nr. 19/01.08.2005  a SC GRUP SPEDITION SRL 
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pentru 2013
Privind aprobarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice de pe raza com Viisoara
Privind  participarea com Viisoara in calitate de membru fondator,la construirea ASOCIATIEI PENTRU SUSTINEREA ACTIVITATII MEDICALE ~VALEA ARIESULUI~si aprobarea actului constitutiv si a Statutului Asociatiei.
Privind acordarea unui ajutor de urgenta fam. D-lui Moldovan Adrian Titrus
Privind aprobarea cumpararii imobilului,casa de locuit cu teren aferent situat in com Viisoara nr 507
Privind aprobarea planului urbanistic de detaliu-CONSTRUIRE CASA  UNIFAMILIALA P+M imprejmuire,basin vidanjabil,garaj
Privind modificarea si completarea HCL nr 21/26.04.2013
Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui Purece Adrian
Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui Cretu Adrian
Privind aprobarea regulamentului pentru traversarea prin spargere a strazilor,trotuarelor,rigolelor si zonelor verzi din com Viisoara
Privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii  electronice pe proprietatea publica a com Viisoara
Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate a com Viisoara
Privind reconfirmarea tarifelor aferente furnizarii serviciilor de apa si canal in cadrul ariei delegarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,Apa Vaii Ariesului pentru intervalul 2007-2013
Privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Horga Cosmin
Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-nei Moldovan Cornelia
Privind rectificarea bugetului local pe 2013
Cu privire la aprobarea Statului de Functii,organigramei si a numarului de personal al Primariei Com. Viisoara
Privind aderarea com. Viisoara la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania,Filiala Cluj
Privind aprobarea alocarii sumei de 7000 lei din bugetul local in vederea organizarii unei excursii scolare.
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
privind aprobarea cotei de participare a Comunei Viişoara, in vederea obtinerii finantarii pasului II al proiectului Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Turda-Campia Turzii
privind aprobarea participării Comunei Viisoara  la înfiinţarea ASOCIAŢIEI “ POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEŞ-PAZIA”
Privind aprobarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice de pe raza comunei Viisoara
Privind aprobarea continutului contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 2609/18.04.2013.
Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pentru 2013
Privind aprobarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice de pe raza comunei Viisoara
Privind aprobarea programului de masuri pentru inbunatatirea activitatii de gospodarire a comunei Viisoara judetul Cluj pentru anul 2013.
privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate si a planului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale,in perioada 2013-2015, Ia nivelul comunei Viisoara,jud. CIuj.
Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Viisoara,judetul Cluj.
Privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Viisoara, judetul Cluj
Privind modificarea si completarea HCL 55/31.12.2012 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2013
Privind aprobarea executiel hugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara pe anul 2012.
privind aprobarea bugetul local pe anul 2013
privind darea in folosinta gratuita a "a terenurilor ocupate de S.N.T.G.N. TRANSCAZ S.A. " situate in comuna Viisoara judetul Cluj.
privind stabilirea cuantumului bursei scolare pentru anul scolar 2012/2013
privind aprobarea documentatiei de atribuire a concesionarii prin licitatie deschisa a pasunii in suprafata de 640 ha apartinand domeniului public al comunei Viisoara,judetul Cluj.
privind aprobarea participarii comunei Viisoara la proiectul "Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice"
privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Alimentarea cu energie electrica a viitorilor consumatorilor casnici in localitatea Viisoara - zona Zurcumba.
privind reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2013-2014 pe raza comunei Viisoara judetul Cluj.
privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj .
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei doamnei Lacau Simina
privind aprobarea programelor prioritare pentru finantare in anul 2013
privind aprobarea programului de pasunat pentru pasunile din comuna Viisoara, judetul Cluj.
privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Modernizare stadion in localitatea Viisoara, comuna Viisoara , judetul Cluj.
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei doamnei Tamas Ana
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2012
privind folosirea excedentului anual al bugetului local existent la 31.12.2012

 Data emiteriiConţinut
 
HCL 2012
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
privind folosirea excedentului anual al bugetului local existent la data de 31.12.2012
privind stabilirea unor taxe speciale pentru utilizarea temporara a Teleschiului din comuna Viisoara judetul Cluj.
privind casarea mijlocului fix numit "Dacia 1310"
privind rectificarea bugetului pe anul 2012
privind rectificarea bugetului pe anul 2012
privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al Comunei viisoara a " Capelei Mortuare " si a aprobarii contractului de prestari servicii.
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Szolosi Mihail.
privind aprobarea unor masuri pentru paza si protectia culturilor agricole.
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei doamnei Varga Berta..
privindaprobarea rezilierii contractului de concesiune nr 4372 / 10.07.2008 incheiat intre Consiliul local al Comunei Viisoara - Primaria Comunei Viisoara si S.C. PAL&SANDOR S.R.L.
privind modificarea si completarea HCL 45 / 30.11.2006
privind rectificarea bugetului pe anul 2012
privind aprobarea contractului de concesiune nr 3266 / 01.09.2004 incheiat intre Primaria Viisoara si dr. Jimborean Rodica.
privind modificarea bugetului local pe anul 2012.
privind reglementarea unor masuri in vederea creearii cadrului organizatori de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj .
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Furca Ioan .
privind modificarea bugetului local pe anul 2012 .
privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local .
privind organizarea comisiilor de specialitate in principalele domenii deactivitate .
privind alegerea viceprimarului comunei Viisoara , judetul Cluj .
privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Viisoara , judetul Cluj .
privind constituirea Consiliului Local al comunei Viisoara , judetul Cluj
privind validarea alegerilor Consiliului Local al comunei Viisoara , judetul Cluj
privind alegerea comisiei de validare si numarare a voturilor
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei doamnei Canta Profira
privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012
privind aprobarea cantitatii de apa uzata evacuata de consumatorii casnici in reteaua publica de canalizare a comunei Viisoara si privind tariful practicat pentru....
privind aprobarea reactualizarii Comisiei Comunitare Consultative privind Protectia Drepturilor Copilului
privind cofinantarea din bugetul local a proiectului "Economia rurala bazata pe cunoastere - eGOSPODARI"
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei doamnei Rostas Rozalia
privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012
privind aprobarea programului de masuri pentru inbunatatirea activitatii de gospodarire a comunei Viisoara pe anul 2012
privind modificarea si completarea H.C.L. nr 55 din 16.12.2011
privind aprobarea modificarii Statutului al S.C. Compania de Apa Aries S.A.si aprobarea Statutului actualizat
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei doamnei Sebeni Marinela
privind aprobarea rectificarii bugetului local pa anul 2012
privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara pe anul 2011
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire casa de locuit, garaj auto si imprejmuire
privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Salubrizare a comunei Viisoara, judetul Cluj
privind interzicerea de a se sapa dupa deseu de fier vechi
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei Onaca Irina si Onaca Teodora
privind aprobarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice de pe raza comunei Viisoara
privind aprobarea cesionarii contractului de concesiune nr 3268 / 01.09.2004 incheiat intre Primaria comunei Viisoara si dr. Bodea Voichita
privind aprobarea unor masuri de finantare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj
privind aprobarea programelor prioritare pentru finantarea in anul 2012
privind aprobarea participarii si cofinantarii la realizarea proiectului " Centru de Ecarisaj "
privind folosirea excedentului anual al bugetului local existent la 31.12.2011
privind aprobarea bugetului local pentru 2012
privind insusirea acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea activitatii de audit intern
pentru aprobarea unor masuri privind ducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat
privind aprobarea redeventei conform contractelor de concesiune medicilor de familie
privind acordarea si completarea HCL 23 din 25.05.2011 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2012
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Bozdog Gavrila

 Data emiteriiConţinut
 
HCL 2011
privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 1000 mp, aferenta constructiei situata in comuna Viisoara nr 1A
privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 1150 mp, aferenta constructiei situata in comuna Viisoara nr FN ( incinta C.A.P. )
privind reorganizarea retelei scolare pentru anul 2012 - 2013 pe raza comunei Viisoara, judetul Cluj.
privind aprobarea alocarii sumei de 40.000 lei din bugetul local in vederea achizitionarii unui fotoliu dentar.
privind darea in folosinta a suprafetei de pasune.
privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011.
privind aprobarea metodologica de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate si a planului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, in perioada 2011 - 2013, la nivelul comunei Viisoara, judetul Cluj.
privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului "Punct Medical" situat in localitatea Urca nr. 38
privind aprobarea cumpararii imobilului, casa de locuit cu terenul aferent, situat in comun Viisoara nr FN
privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" a domnului profesor GAL VICTOR.
privind aprobarea cumpararii imobilului, casa de locuit cu terenul aferent, situat in comun Viisoara nr 507
privind infratirea intre comuna Viisoara, judetul Cluj din Romania si comuna Drasliceni din Republica Moldova.
privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011.
privind aprobarea cumpararii imobilului, constructie cu teren aferent, situat in comuna Viisoara nr FN .
privind modificarea si completarea HCL nr 23/26.05.2011, privind impozitele si taxele locale pentru anul 2012 .
privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 .
privind conferirea titlului de "CETATIAN DE ONOARE" a domnului Prof.univ.dr. VASILE FILIP SOPORAN.
privind aprobarea concesionarii fara licitatie a imobilului "Punct Medical" situat in localitatea Urca nr.38
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - pentru Primaria Comunei Viisoara, judetul Cluj.
privind aprobarea esalonarii platii c/v apartamentelor din blocul de locuit din Viisoara, nr 551, judetul Cluj.
privind modificarea H.C.L. nr 45 din 30.09.2010
privind casarea mijlocului fix numit "Casa familiala" din comuna Viisoara nr 506
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Berar Eugen
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Cretu Alexandru
privind aprobarea c/v elementelor caminelor din beton
privind rectificarea bugetului local pa anul 2011
privind aprobarea programului de realizare a pistelor pentru biciclisti
privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Gergely Ilane
privind stabilirea unor taxe speciale pentru utilizarea temporara a caminului cultural din satul Urca
privind aprobarea alocarii sumei de 7.700 lei din bugetul local in vederea organizarii unei excursii scolare
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Brad Ambrosie
cu privire la instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri, exploatare agricola comuna Viisoara"
privind aprobarea delegarii sistemului de canalizare catre S.C. Compania de Apa Aries S.A.
privind cuprinderea in domeniul public al comunei a unor obiective
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012
privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Modernizare drumuri, exploatare agricola comuna Viisoara"
privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a imobilului "teren" situat in localitatea Viisoara
privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depusa de S.C. Proaspat si Crocant S.R.L.
aprobarea planului de actiuni pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati la nivelul comunei Viisoara
privind aprobarea programului de masuri pentru inbunatatirea activitatii de gospodarire a comunei Viisoara pe anul 2011
privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara pe anul 2010
privind rectificarea bugetului local pe 2011
privind darea in folosinta a suprafetelor de pasune
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului David Simion Simonel
privind validarea mandatului de consilier a domnului Hadarean Cornel
privind stabilirea taxelor speciale privind divortul pe cale administrativa
privind cuprinderea in domeniul public al comunei a unor obiective
pentru aprobarea unor masuri privind ducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr 276 /2010
privind insusirea stemei comunei Viisoara
privind incetarea mandatului de consilier al domnului Cioarga Ioan
privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public a comunei Viisoara
privind aprobarea studiului de fezabilitate, cofinantarii planului anual de evolutie a tarifelor pentru proiectul "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Cluj
privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apa Aries S.A.
privind numirea unui reprezentant in A.G.A. a  S.C. Compania de Apa Aries S.A.
privind aprobarea programelor prioritare pentru finantare in anul 2011
privind aprobarea bugetului local pentru 2011
privind folosirea fondului de rulment si inchiderea exercitiului financiar pe anul 2010