Regulament organizare

Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului local Viişoara

NORME PRELIMINARE PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

ART.1. In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, Prefectul convoaca Consiliul Local in sedinta de constituire.La sedinta de constituire legal intrunita poate participa si Primarul care a fost ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.

ART.2. Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia care il invita pe cel mai invarsta dintre consilieri, precum si pe doi asistenti ai acestuia sa preia conducerea lucrarilor de sedinta.Asistenti ai presedintelui de varsta vor fi desemnati cei mai tineri consilieri.

ART.3 Se constituie grupurile de consilieri potrivit prevederilor statutului alesilor locali, iar secretarul unitatilor administrativ-teritoriale prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supliantilor lor, asa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie.Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi ce ocupa functii incompatibile potrivit legii cu calitatea de consilieri.

ART.4 Pentru validarea mandatului de consilier se alege dintre consilieri o comisie de validare compusa dintr-un numar impar: intre 3-5 membrii.

ART.5. Componenta comisiei va reflecta pe cat posibil configuratia politica a consiliului. Comisia este aleasa pe intreaga durata a mandatului.

ART.6. Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un presedinte si un secretar, prin votul majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in Hot.nr 1.

ART.7. Dupa validarea mandatului si constituirea legala a consiliului, consilierii depun juramantul conform art.34 alin.1 din Legea 215/2001. consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept, aceasta consemnandu-se in procesul verbal al sedintei, urmand sa fie desemnat primul supleant inscris pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective.

ART.8. Dupa declararea consiliului local ca legal constituit se procedeaza la alegera presedintelui de sedinta prin vot deschis al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni. Acelasi consilier poate fi ales presedinte de sedinta cel mult de 2 ori pe durata unui mandat. Mandatele nu pot fi consecutive.Dupa alegera presedintelui de sedinta, acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.

SECTIUNEA I: PRESEDINTELE DE SEDINTA

ART.9. Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale.

 • conduce sedintele consiliului local
 • supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor
 • semneaza hotararile adoptate de consiliul local chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul verbal
 • asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor
 • supune votului consilierilor orice problema care intra in componenta de solutionare a consiliului
 • aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni
 • Presedintele de sedinte indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament sau insarcinari date de consiliul local.

SECTIUNEA A II-A: ALEGEREA VICEPRIMARULUI

ART.10. Consiliul local alege vice-primarul din randul membrilor sai.

ART.11. Propunerea de candidati pentru alegerea vice-primarului se face de catre consilieri sau de catre primar. Vice-primarul se alege prin vot secret.

ART.12. Este declarat vice-primar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie. In situatia in care nu s-a intrunit aceasta majoritate se organizeaza un al doilea tur de scrutin in aceeasi sedinta la care vor participa candidatii situati in primele 2 locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales vice-primar consilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi. In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin l;a care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.

ART.13. Vice-primarul depune in fata consiliului ales juramantul prevazut la art.34 alin.1 din Legea nr.215/2001. Durata mandatului vice-primarului este egala cu mandatul consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza, inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul vice-primarului fara vreo alta formalitate.

SECTIUNEA A III-A:CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE

ART.14. Dupa constituire, consiliul local stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activiate:

 • agricultura
 • activitati economico-financiare
 • activitati social-culturale, culte
 • invatamant
 • sanatate si familie
 • amenajarea teritoriului si urbanism
 • munca si protectie sociala
 • protectie copii
 • protectie mediu si turism
 • juridica si disciplina
 • validare

ART.15. Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora si nr.de membrii, care va fi intotdeauna impar se stabilesc de catre consiliul local, in functie de specificul activitatii din fiecare unitate administrativ-teritoriala.Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

ART.16. Consiliile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor sai.

ART.17. Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula publice, comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau dinafara acestuia in special de la unitatile aflate in subordinea consiliului, sau alte persoane interesate sau reprezentanti ai mass-media.

ART.18. Nominalizarea mambrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliu, avandu-se in vedere pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.

ART.19. In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii dintre care una este comisia de baza.

ART.20. Fiecare comisie de specialitate isi alege prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun cate un presedinte si cate un secretar.

ART.21. Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:

 • asigura reprezentarea comisiei, raportul acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii
 • convoaca sedinta comisiei
 • conduce sedinta comisiei
 • propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane dinafara acesteia daca considera ca este necesar
 • participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce
 • sustine in sedinta de consiliu avizele formulate de comisie
 • anunta rezultatul votarii pe baza datelor comunicate de secretar
 • presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului

ART.22. Secretarul comisiei are urmatoarele atributii principale:

 • efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei
 • numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii
 • asigura redactarea avizelor si proceselor verbale
 • secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamententul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedinte

ART.23. Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte.Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui, oricare dintre mambrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unei probleme.In caz de absenta la sedinta comisiei consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatia de sedinta.

ART.24. Sedintele comisiei de specialitate se desfasoara de regula inaintea sedintei consiliului local si sunt obligatorii cel putin o data pe luna.

ART.25. Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul comisiei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi daca aceasta nu este prezentata de initiator.Consilierul desemnat potrivit alin.1 va redacta avizul comisiei pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.Avizul intocmit potrivit alin.2 se prezinta secretarului unitatii administrativ-teritoriale care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia de catre consilieri odata cu ordinea de zi.

ART.26. Votul in comisii este de regula deschis.

ART.27. Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza prin grija secretarului acesteia intr-un proces verbal. Dupa incheierea sedintei, procesul verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.

ART.28. Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului. Presedintele de sedinta poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul respectiv raportul.

ART.29. Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilierii independenti precum si componenta nominala a acestora prin hotararea consiliului.

SECVENTA A IV-A: ALTE DISPOZITII

ART.30. Dupa preluarea lucrarilor consiliului de catre presedintele de sedinta se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. In acest scop, judecatorul desemnat de presedintele judecatoriei care a validat mandatul prezinta in fata consiliului hotararii de validare.Dupa prezenta hotarare de validare primarul va depune juramant prevazut la art.34 alin.1 din Legea 215/2001.

ART.31. Dupa depunerea juramintului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.Pe timpul desfasurarii lucrarilor consiliului, primarul este obligat sa poarte esarfa. Primarul va ocupa in sala de sedinte un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta.

ART.32. Primarul participa la sedintele consiliului local si are dreptul sa-si exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se conemneaza in mod obligatoriu in procesul verbal al sedintei.

ART.33.(1) Minuta şedinţei publice incluzând şi votul fiecărui membru cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât prin vot secret va fi afişată la sediul autorităţii publice în cauză.