Secretariat

Modificări salariale de la 01.01.2018

Funcția                           Coeficient               Salar baza                Sporuri          PrimeCFP
Secretar                              3,90                         7410
Consilier superior gr.4          3,51                         6669                         0                    10%
Consilier superior gr. 5         3,60                         6840                         0
Consilier principal gr. 2        2,13                         4047                         0
Consilier principal gr. 3        2,24                         4256                         0
Consilier principal gr. 4        2,29                         4351                         0
Consilier Asistent gr.5          2,20                         4180                          0
Referent superior gr.5          2,20                         4180                          0
Referent principal gr.3         2,05                         3895                         0
Referent gr.1                       1,99                         3781                         0
Referent gr.1 A gradatia 5    1,79                         3401                          0
Guard gr.1 gradatia 1           1,69                         3211                          0
Sofer gr.1 gradatia 0            1,69                         3211                          0
Muncitor gr.1 gradatia 3       1,70                         3230                          0
Muncitor gr.1 gradatia 5       1,88                         3572                          0

SECRETARIAT, JURIDIC, STARE CIVILA, URBANISM  OBTINEREA AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE IN BAZA LEGII NR. 300/2004

Pot desfasura activităţi economice în mod independent sau în cadrul asociaţiilor familiale persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) au împlinit varsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice ce solicita autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent şi a persoanelor fizice care au initiativa constituirii asociaţiei familiale, respectiv varsta de 16 ani, în cazul membrilor asociaţiei familiale;
 2. b) starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicita autorizaţia;
 3. c) au calificarea – pregătire profesională sau, după caz, experienta profesională -, necesară pentru a desfasura activitatea economică pentru care se solicita autorizaţia;
 4. d) nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva pentru săvârşirea de fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
 5. e) îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifica în domeniul sanitar, sanitarveterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării impotriva incendiilor şi cerinţele reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piata.

Acte necesare :

 1. a) cerere-tip;
 2. b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comerţului;
 3. c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecărui membru al asociaţiei familiale, în original. Cetăţenii străini neinregistrati fiscal în România au obligaţia sa prezinte o declaraţie pe propria răspundere autentificată, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale şi ca nu au săvârşit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal, sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală;
 4. d) copii de pe actele de identitate;
 5. e) în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire – actele din care sa rezulte domiciliul sau resedinta;
 6. f) certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al asociaţiei familiale, prin care se atesta ca starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicita autorizaţia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitară;
 7. g) declaraţia-tip pe propria răspundere ca îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifica în domeniul sanitar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării impotriva incendiilor, reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piata;
 8. g1) autorizaţie sanitară veterinara emisă de direcţia sanitar-veterinara şi pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru comerţul cu ridicată al animalelor vii, comerţul cu ridicată al carnii şi produselor din carne, precum şi pentru comerţul cu ridicată al produselor lactate, oualor, uleiurilor şi produselor comestibile;
 9. h) copii de pe documentele care dovedesc pregătirea profesională sau, după caz, experienta profesională, pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicita autorizarea.

INREGISTRAREA NASTERII

 • Termenul de declarare al copilului este de 15 zile pentru copilul nascut viu si trei zile pentru copilul nascut mort si sunt necesare urmatoarele acte:
 • Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare semnatura si parafa medicului;
 • Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului daca nasterea nu este declarata de catre mama;
 • Actele de identitate si certificatul de casatorie al parintilor copilului daca acestia sunt casatoriti; • Daca parintii au nume de familie diferit, sau nu sunt casatoriti, înregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise, semnata de ambii parinti în fata ofiterului de stare civila, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului.
 • Hotarârea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, privind încuviitarea înregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare înregistrarii nasterii (numele, prenumele copilului, data si locul nasterii copilului, sexul, numele de familie si prenumele parintilor, data si locul nasterii parintilor, precum si domiciliul acestora ).
 • Daca nasterea copilului s-a produs in strainatate si intocmirea actului nu a fost facuta la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei ori la autoritatea tutelara locala din strainatate, intocmirea actului de nastere se face in tara la autoritatea administratiei publice locale de la domiciliul parintilor, dupa ce INEP verifica prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe daca nasterea nu a fost inregistrata in strainatate.

ELIBERAREA SI ACTUALIZAREA LIVRETULUI DE FAMILIE

 • Livretul de familie se elibereaza cu ocazia oficierii casatoriei sau la cerere; Pentru eliberarea livretului de familie la cerere, cel putin unul din soti trebuie sa aiba domiciliului sau resedinta pe raza comunei
 • Actualizarea datelor din livretul de familie este obligatorie si se face de catre serviciul de stare civila la cererea reprezentantului familiei pentru orice situatie aparuta ulterior emiterii documentului care se refera la nasterea unui copil, decesul unei persoane din familie, schimbarea numelui sau a prenumelui.

ACTELE NECESARE PENTRU INCHEIEREA CASATORIEI

 1. Actele de identitate sau pasapoartele pentru cetatenii straini si pentru cetatenii romani care domiciliaza in strainatate, în original si copie xerox, valabile atât la depunerea actelor cât si la data oficierii casatoriei (cel putin unul dintre solicitanti sa aiba domiciliul sau resedinta in com. Viisoara) .
 2. Certificatele de nastere (în original si copie xerox nelegalizata );
 3. Certificatele medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana in cauza se poate casatori); Este obligatorie prezenta fizica a ambilor soti la depunerea actelor. Casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprinde atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria . Dupa expirarea termenului de 10 zile , casatoria se poate incheia numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenuptiale.

ACTELE NECESARE INREGISTRARII DECESULUI

 • declaratia de deces se face verbal in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, de catre persoanele prevazute prin lege. In acest termen sunt cuprinse atat ziua decesului cat si ziua declararii acestuia;
 • daca decesul se datoreaza unei sinucideri, accident sau alte cauze violente precum si in cazul gasirii unui cadavru, declararea se va face in termen de 48 de ore din momentul decesului sau gasirii cadavrului;
 • odata cu declararea decesului declarantul va depune urmatoarele acte : – certificatul medical constatator al decesului intocmit si semnat de catre medicul sau cadrul medical sanitar care a facut constatarea, in care trebuia consemnata cauza decesului, fara prescurtari; – actul de identitate al celui decedat, certificatul de nastere si / sau de casatorie; – livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligatiilor militare; actul de identitate al declarantului
 • dupa intocmirea actului de deces, ofiterul de stare civila elibereaza adeverinta de inhumare sau incinerare a cadavrului;
 • inhumarea sau incinerarea unui cetatean roman, al carui deces a survenit in strainatate, se face pe baza adeverintei eliberate de primaria in carei raza administrativ-teritoriala urmeaza sa se faca inhumarea sau incinerarea;

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA (DUPLICAT)

 • certificatul de nastere se elibereaza numai titularului actului, sau persoanei mandatate pe baza unei procuri notariale speciale;
 • pentru minori, care nu au acte de identitate precum si pentru cei pusi sub interdictie, certificatul de nastere se elibereaza parintelui sau reprezentantului legal;
 • certificatul de casatorie se poate elibera unui dintre soti sau la cerere ambilor soti;
 • certificatul de deces se elibereaza mambrilor familiei sau altor persoane indreptatite (beneficiarii unui testament, contracat de intretinere, renta viajera sau alte cazuri asimilate celor prezentate anterior)

Actele necesare pentru eliberarea duplicatelor

 • cerere tip (se gaseste la primarie)
 • actul de identitate ( buletin, carte de identitate, adeverinta de identitate provizorie pentru cetaenii romani cu domiciliul in tara, pasaportul-pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate sau cetatenii cetatenii straini ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in tara; cetatenii care nu au acte de identitate vor fi indrumati mai intai sa solicite eliberarea actului de identitate. NOTA ! Pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civila constituie contraventie de la regimul actelor de stare civila, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat potrivit legii penale sunt considerate infractiuni, sanctiunea fiind amenda de 100 LEI.

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE NASTERE, CASATORIE, DECESE INCHEIATE IN STRAINATATE

 1. buletinul sau cartea de identitate al solicitantului
 2. certificatele in original si 2 xerocopii
 3. traducerea certificatelor in 2 exemplare legalizate pe care sa fie aplicate timbre judiciare si 2 xerocopii
 4. cererea de transcriere , care se adreseaza Primariei localitatii in raza careia isi are domiciliul solicitantul

NOTA : Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot cere transcrierea certificatelor de stare civila si pe baza de procura eliberata de Oficiul Consular Roman din statul de resedinta care este valabila pe teritoriul Romaniei sau cu procura eliberata de catre un notar public din tara respectiva pe care sa fie aplicata

APOSTILLA CONVENTIEI de la HAGA. si sa fie mentionat pentru transcrierea actelor in Romania si ridicarea certificatului in urma aprobarii transcrierii In cazul transcrierii certificatelor de casatorie din strainatate unde nu este mentionat numele dupa oficierea casatoriei , sotii trebuie sa dea declaratie pe propria raspundere autentificata de notar sau de consulat in care sa fie specificat numele de familie al sotilor

ACTE NECESARE PENTRU OBTINERE CERTIFICAT DE URBANISM

 1. Cerere tip;
 2. Plan de incadrare in zona si plan de situatie, elaborat pe suport topografic cu viza Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie (planul trebuie sa contina: curbele de nivel, toate corpurile de cladiri aflate pe parcela si parcelele invecinate, distantele de la limita de proprietate la cladiri si inaltimea cladirilor la coama);
 3. Act de proprietate (copie);
 4. Memoriu justificativ;
 5. Plan de situatie pe suport topografic cu propunerea – 2 exemplare
 6. Documentul de plata a taxei pentru Certificatul de Urbanism

ACTE NECESARE PENTRU OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE (DESFIINTARE)

 1. Cerere tip;
 2. Certificat de Urbanism;
 3. Act de proprietate (copie legalizata);
 4. Declaratie notariala, pe propria raspundere, privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
 5. Certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (pt. demolare);
 6. Documentul de plata a taxei pentru avizele si acordurile necesare emiterii Acordului Unic (copie);
 7. Fise tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism, necesare emiterii Acordului Unic si, dupa caz, documentatii tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare – original si copie);
 8. Avize si acorduri obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin Certificatul de Urbanism (doua exemplare – original si copie);
 9. Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare – PAC/PAD, inclusiv referate de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica, semnate si stampilate in original (doua exemplare)